Nyheter

Bruktbilkjøper vant frem mot selger og tidligere "Broom-ekspert" i Hordaland tingrett

Advokat Eirik Espelid bisto nylig en uheldig bilkjøper. Bruktbilen viste seg å være full av rust. Nå har Hordaland tingrett bestemt at kjøpet skal heves, og kjøperen får tilbake kjøpesummen, samt forsinkelsesrenter, erstatning for utgifter og saksomkostninger. Retten lyttet ikke til tidligere TV2-kjendis og Broom-ekspert Benny Christensen, som var selgers sakkyndige.

Les mer · 31.01.2024

Frifunnet av Hordaland tingrett for styreansvar i sak med krav på ca 7 millioner kroner

Advokat Eirik Espelid bisto en tidligere entreprenør som var saksøkt under styreansvaret, for påståtte mangler etter et feilslått boligprosjekt. Espelids klient er nå frifunnet for alle krav i Hordaland tingretts dom avsagt den 29. januar 2024.

Les mer · 31.01.2024

Seier med saksomkostninger i de to første rettssakene i 2023

Sak 1: Jeg representerte to av eierne av en planert tomt hvor det var planlagt en naustrekke. Naboene krevde dekket sine utgifter til fjellsikring av en felles vei, som også var tilkomstvei til deres bolig. Nabo var også medeier i mine klienters eiendom. Sak 2: De samme naboene saksøkte eier av en tredje eiendom, som de også skulle ha vei over til sin bolig. Også her krevde de erstatning for utgiftene til fjellsikring. Hordaland tingrett har i slutten av mars 2023 avsagt frifinnende dom i begge saker.

Les mer · 03.04.2023

Vant sak mot utbygger i Bergen, dom avsagt den 19. januar 2023

Alle saker er viktige for dem det gjelder, men noen peker seg likevel litt ekstra ut. Denne saken var en slik, ikke minst fordi det gjaldt "Davids kamp mot Goliat", og fordi den sterke part ikke opptrådte ryddig, slik mine klienter oppfatter det. Saken gjaldt gyldigheten av og tolkningen av to avtaler.

Les mer · 20.01.2023

Ny sak om våpenkort omgjort

Advokat Espelid hjalp i høst en klient som ble nektet våpenkort/våpen. Mannen var tidligere straffet for brudd på våpenloven og for rusbruk.

Les mer · 16.11.2022

Noen av sakene vi har jobbet med i 2022 - en oppsummering

2022 har så langt vært et meget innholdsrikt og positivt år for våre klienter. Under skal jeg trekke frem noen av sakene vi har bistått våre kjekke klienter med. Jeg nevner krav mot entreprenører, ytringsfrihet, strandrettigheter og førerkort. Jeg kan røpe at særlig i vår var det intensiv jobbing med krevende rettssaker. Da er det kjekt å lykkes med gode resultater!

Les mer · 16.11.2022

Ny sak om våpenkort omgjort

Advokat Espelid hjalp i høst en klient som ble nektet våpenkort/våpen. Mannen var tidligere straffet for brudd på våpenloven og for rusbruk.

Les mer · 16.11.2022

Avslag på våpensøknad omgjort etter klage - mannen fikk innvilget søknaden likevel

Politiet hadde i desember 2017 gitt advokat Espelids klient avslag på søknad om erverv av tre skytevåpen. Begrunnelsen for avslaget var et forelegg for innførsel av dopingmidler for flere år tilbake og straffbare forhold i perioden 2000-2007. I februar 2018 ble vedtaket omgjort.

Les mer · 27.02.2018

Askøyværing vant mot forsikringsselskap

En Askøyværing ble nektet erstatningsutbetaling etter at båten sank ved kai. Forsikringsselskapet krevde også dekket nesten kr 150 000 til utredning av saken. Mannen vant frem i både forliksråd og Bergen tingrett.

Les mer · 08.05.2017

Høyesterett har satt endelig punktum i sak om konkurranseklausul og dagmulkt

Advokat Espelid bistod en kvinne som jobbet i en industriregjøringsbedrift. Da hun etter hvert gikk over i arbeid i egen bedrift, krevde tidligere arbeidsgiver henne for flere hundre tusen kroner i dagmulkt, med hjemmel i en konkurranseklausul i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om denne klausulen var gyldig eller ikke.

Les mer · 08.05.2017

Politiet trekker vedtak om tilbakekall av våpenkort og innlevering av våpen og ammunisjon

Advokat Espelid bistod nylig en erfaren jeger nord i landet, som hadde mottatt vedtak om tilbakekall av våpenkort, våpen og ammunisjon. Begrunnelsen for vedtaket var påstått "manglende edruelighet" og "tvil om psykisk helse". Spørsmålet i saken var om disse påstandene var korrekte.

Les mer · 08.05.2017

Advokatfirmaet Espelid - Nye lokaler i Storebotn, Askøy

Advokat Eirik Espelid har nå åpnet nytt advokatkontor på Storebotn, som Advokatfirmaet Espelid. Kontoret er betjent hver dag i alminnelig arbeidstid. Advokatfirmaet Espelid vil i hovedsak bistå næringsliv og private i Askøy og Straume/Fjell mv. Det tas sikte på å etablere møtelokaler på Straume over nyttår. Alle som har behov for hjelp med et rettslig spørsmål ønskes velkommen til en hyggelig prat. Eirik Espelid er utdannet fra Universitetet i Bergen i 2001/2002 og har drevet som advokat siden 2004. Espelid har omfattende prosedyreerfaring og meget gode referanser. Se under "Kontakt" for lokalisering. Velkommen!

Les mer · 16.11.2015

Advokat Espelid i Askøymagasinet

Jeg har fått mye god tilbakemeldinger på mine artikler om juridiske emner i Askøymagasinet. Det er kjekt at de blir lest! Jeg håper snart å kunne legge ut disse i pdf-filer el.l. her på siden. Ta gjerne kontakt dersom du har ønsker for tema!

Les mer · 16.11.2015

Krangel mellom bedrifter - krav om flytting av kundeinngang

Advokat Eirik Espelid bisto en næringsdrivende som var kommet opp i en spesiell sak - en annen og mye større bedrift ønsket å få flyttet førstnevntes inngang i senterets front til byggets bakside.

Les mer · 21.01.2015

Frifunnet for vold mot taxisjåfør

Advokat Eirik Espelid bisto i november enn mann som var siktet for vold mot en taxisjåfør i bergen sentrum.

Les mer · 21.01.2015

Blogger måtte fjerne sjikane og dekke saksomkostninger for tre instanser!

Advokat Espelid bisto en person som med bakgrunn i en stilling vedkommende hadde hatt, ble sjikanert på bloggen til en lokalpolitiker fra Midt-Norge.

Les mer · 21.01.2015

Jakt og våpenloven - hva skal til for å miste våpenkort?

En ivrig jeger fikk våpenkortet sitt inndratt, da politiet mente han hadde utvist adferd som var uforenlig med våpenkort. Advokat Espelid representerte mannen. Saken er illustrerende for hva som kan medføre tap av våpenkort.

Les mer · 12.09.2014

Nabokrangel: Kjøring over annen manns grunn avvist

Nordhordland tingrett avsa denne uken dom i en nabokrangel. Partene i saken er naboer, som begge eier hver sin del av en vertikaldelt tomannsbolig. Saken gjaldt spørsmålet om de saksøkte (motparten) hadde rett til å kjøre med bil gjennom hagen til advokat Espelids klienter og inn på egen tomt, eller om de måtte nøye seg med å parkere foran en felles garasje.

Les mer · 13.11.2013

Gulating reduserte straffen

Advokat Eirik Espelid bistod en mann som i tingretten var dømt for ett tilfelle av mishandling i familieforhold (straffeloven § 219). Etter ankebehandling i Gulating fikk mannen redusert straffen.

Les mer · 06.11.2013

Frifunnet for å ha krasjet i fylla

En mann far Askøy var tiltalt for å ha krasjet med en annen bil i fylla, og stukket fra stedet. Mannens forsvarer var advokat Eirik Espelid.

Les mer · 06.11.2013

Utbygger vant mot boligkjøpere

En rekke boligkjøpere gikk til sak mot utbygger av et større leilighetskompleks på Askøy. Det ble fremmet en rekke krav i millionklassen. Saken ble behandlet av Nordhordland tingrett.

Les mer · 06.11.2013

Barnevernet trakk sak om omsorgsovertagelse

Barneverntjenesten i en kommune i Hordaland hadde fremmet sak om omsorgsovertagelse for et barn i tenårene. Advokat Eirik Espelid bistod foreldrene. Saken skulle vært behandlet av Fylkesnemnda i oktober.

Les mer · 06.11.2013

Dømt i tingretten - frifunnet i Gulating lagmannsrett

Advokat Eirik Espelid var forsvarer for en mann som i Bergen tingrett høsten 2011 ble dømt til fengsel i 3 år og åtte måneder for seksuelle overgrep i perioden 1998-2003. I ankesaken før påske i år ble han frifunnet av Gulating lagmannsrett.

Les mer · 25.04.2012

Nye rettsavgjørelser om førerkort

Advokat Eirik Espelid har i sommer/høst hatt mange saker angående tap av førerrett og straff.

Les mer · 04.10.2011

Tolking av testament - gyldig eller ugyldig?

Advokat Eirik Espelid bisto en arving i forbindelse med tvist hvor tema var tolkingen av en bestemmelse i et testament - hva var avdødes vilje?

Les mer · 04.10.2011

Ikke fengsel når tiltalte er under 18 år - nye regler

En 18 år gammel mann var tiltalt for to tilfeller av vold mot politiet, strl § 127 mv. Mannen hadde tilstått, og var under 18 år da forholdene fant sted.

Les mer · 27.09.2011

Selger frifunnet etter boligsalg

Nordhordland tingrett frifant selger, etter at kjøperne hadde reklamert over en rekke forhold ved boligen. Saken er et eksempel på viktigheten for kjøper av å få en grundig vurdering av de forhold som reklameres over og hva som er rimeligste måte å sette boligen i kontraktsmessig stand. Artikkelen inneholder også en del tips dersom man havner i en slik sak.

Les mer · 12.04.2011

Frifunnet for vold mot ansatt på legevakten

Advokat Eirik Espelid var oppnevnt som forsvarer for en person som var anklaget for vold mot en ansatt ved legevakten (offentlig tjenestemann) og for å ha hindret en tjenestehandling.

Les mer · 12.04.2011

Betydelige straffeskjerpelser ved vold og seksuallovbrudd

Fra og med i dag økes straffenivået i alvorlige volds- og seksualsaker med anslagsvis 30 prosent i gjennomsnitt.

Les mer · 25.06.2010

Nye lokaler

Advokatkontoret består nå av advokatene Roald Helgesen & Eirik Espelid, etter at Einar Haugland har begynt i nytt arbeid i bank. Fra 1. juni 2010 har kontoret flyttet til nye lokaler i samme bygg, nå i 3. etasje, sammen med "Advokatene på Strandkaien". Vi har også kontor på Kleppestø/Askøy. Vi ønsker gamle og nye klienter velkommen!

Les mer · 13.06.2010

Nordhordland tingrett: Samfunnstraff for besittelse av amfetamin og kjøring med rus

Advokat Eirik Espelid er kritisk til politiets håndtering av narkotikasaker, hvor den tiltalte har brutt ut av rusmiljøet.

Les mer · 17.09.2009

Lagmannsretten omgjorde dom

En mann ble i Bergen tingrett dømt til 8 måneder fengsel for besittelse av vel 20 gram heroin. Etter anke over straffutmålingen, omgjorde Gulating straffen til samfunnstraff. Advokat Eirik Espelid var mannens forsvarer.

Les mer · 24.08.2009

Mann frifunnet for vold fordi han trolig var blitt dopet på utested

Avokat Eirik Espelid var forsvarer for en mann som ved Bergen tingretts dom av 12. juni 2009, ble frifunnet for å ha slått ned en person på utestedet Champions. Retten la til grunn at det var en reell mulighet for at tiltalte uforskyldt fikk i seg andre rusmidler enn alkohol inne på et annet utested eller at han kom i en atypisk alkoholrus.

Les mer · 17.06.2009

Ny behandling av straffesak om vold og trusler

Advokat Espelid forsvarte i Sogn tingrett en mann som var tiltalt for diverse trusler og ett tilfelle av vold under "særdeles skjerpende omstendigheter".

Les mer · 14.05.2009

Forlik i sak om avskjed - erstatning utbetalt

Det ble inngått forlik i en avskjedsak som var til behandling i Norhordland tingrett. Advokat Espelid bistod arbeidstakeren.

Les mer · 15.03.2009

Klient fikk avtale som gav flere hundre tusen kroner etter skilsmisse

Advokat Espelid bisto i en omfattende sak om fordelig av verdier etter en skilsmisse. Saken dreide seg i hovedsak om hans klient hadde rett på halvparten av verdien av en eiendom med nøst partene hadde kjøpt av motpartens foreldre.

Les mer · 15.03.2009

Arbeidslivet: Det syndes mot reglene om overtidsbetaling

I mange bransjer følger arbeidsgivere konsekvent ikke lovreglene om overtidsgodtgjørelse. Hva er arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter?

Les mer · 29.01.2009

Blir syke av muggsopp i kommunal bolig

En familie som har leid bolig av Askøy kommunale boligforetak siden 1990-tallet, er blitt syke som følge av dårlig inneklima. Boligen er infisert av muggsopp. Årsaken er manglende vedlikehold. Det følger av husleieloven og avtalen at kommunen står for vedlikehold.

Les mer · 21.10.2008

Dømt til å erstatte tap ved resalg av bolig

En kvinne la inn bud på en bolig. Hun gjorde imidlertid ikke opp for seg. Nå har Nordhordland tingrett dømt henne til å betale erstatning til selgerne, som ble bistått av advokat Espelid.

Les mer · 09.10.2008

Henleggelse etter alvorlig kollisjon

En mann fikk inndratt førerkortet etter en alvorlig kollisjon grunnet diabetesanfall. Retten var uenig med politiet i dette.

Les mer · 03.10.2008