Arbeidslivet: Det syndes mot reglene om overtidsbetaling

I mange bransjer følger arbeidsgivere konsekvent ikke lovreglene om overtidsgodtgjørelse. Hva er arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter?

I  mange bransjer er det vanlig å jobbe i prosjekter og operere med stramme tidsfrister. Her er bruk av overtid svært vanlig. Men mye av overtiden er i strid med lover og regler.

I følge undersøkelser utføres en tredjedel av overtiden gratis eller uten overtidstillegg, mens arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å betale minst 40 prosent tillegg i lønnen når det jobbes overtid.

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige ni timer i døgnet eller 40 timer i løpet av uka. Alt utover dette regens som overtid. Arbeides det mer enn dette skal arbeidstaker ha overtidsbetalt. 

Arbeidsmiljøloven sier at det skal gis betales et tillegg til den alminnelige lønnen på minimum 40 prosent.

En del arbeidstakere har avtalt et fast lønnstillegg som skal dekke opp for overtidsarbeid. Da skal den alminnelige lønnen og "overtidstillegget" fremgå av arbeidsavtalen. Hvis det faktisk utførte overtidsarbeidet overstiger det lønnstillegget dekker, har arbeidstakeren rett til å få etterbetalt for overtid som ikke er dekket.

Mange ansatte har bonusavtaler, mens de ikke får helt eller delvis betalt overtid. Det kan ikke lovlig avtales at bonus skal tre i steden for overtidsbetaling.

Det kan avtales avspasering av overtidstimer, time mot time. Men det er ikke tillatt å avtale avspasering av selve overtidstillegget, f.eks ved 50 prosent tillegg så avspaseres det 1 ½ time. Selve overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent skal utbetales til arbeidstakeren. Ved avspasering skal altså den ansatte avspasere time mot time, samt motta 40 prosent overtidsbetaling pr. avspaserte time.

Advokat Eirik Espelid bistår i saker som bl.a dreier seg om disse problemstillingene.

Vil du vite mer om dette, ta kontakt med advokat Espelid på telefon 55 33 23 90 eller på espelid@jussnett.no.

http://www.jussnett.no/menneskene/espelid.html 

29.01.2009