Nye rettsavgjørelser om førerkort

Advokat Eirik Espelid har i sommer/høst hatt mange saker angående tap av førerrett og straff.

Sak 1: Hastighetsmåling

Påtalemyndigheten ville straffe en bilfører for å ha kjørt i ca 210 km/t i Lærdalstunellen.

Det var ikke gjort ordinær måling av tiltalte, men det forelå en måling ved et "statistikkpunkt" tilhørende Statens Vegvesen, som tilsa en hastighet på ca 210 km/t. Dette er der hvor det står et lysskilt med "Din fart er: XX km/t".

Advokat Espelid argumenterte for at målingen ikke kunne legges til grunn, under henvisning til at de vilkår Høyesterett har stilt til ATK-måliger (fotoboks) ikke var tilstede. det forelå et avvik fra det aksepterte.

Sogn tingrett gav Espelid medhold i dette og forkastet målingen. Tiltalte ble domfelt for å ha holdt en hastighet som var langt lavere.

Sak 2: Ulovlig beslag av førerkort

Siktede hadde blitt fratatt førerkort da politiet mente han hadde ført personbil med promille og forårsaket trafikkuhell. Siktede hadde noe etter politiavhør trukket sitt samtykke til beslag av førererkortet. Reglene sier da at politiet innen tre uker må sende saken over til retten. Dette hadde politiet forsømt seg mot, og saken hadde blitt liggende hos dem ubehandlet i mer enn 6 måneder. Til tross for flere purringer fra advokat Espelid ble førerkortet ikke utlevert.

Nordhordland tingrett kom til at videre beslag av førerkort ville være uforholdsmessig mot siktede, og viste til det langvarige ulovlige beslaget. Siktede fikk derfor førerkortet tilbake.

Straffesaken vil antagelig bli berammet senere.

Sak 3: Hastighetsmåling med speedometer

Tiltalte var på kjøretur fra Puddefjordsbroen og videre gjennom Damsgårdstunellen. Politiet mente å ha målt tiltalte ved speedometer i politibilen til 150-160 km/t. I retten var dette nedjustert til 132 km/t. Politiet ville ha mannen dømt til samfunnstraff i 30 timer og tap av førererett i 9 måneder, slik at han måtte avlegge ny praktisk førerprøve.

Tiltalte hadde erkjent å ha kjørt i 115 km/t i 80-sone, noe som kun straffes med forelegg (bot).

Advokat Eirik Espelid anførte i Bergen tingrett at politiets måling var beheftet med feil i henhold til instruks for speedometermåling, blant annet fordi måledistansen var vesentlig kortere enn politiet hevdet.

Bergen tingrett var enig med advokat Espelid i dette, og la til grunn at tiltalte ikke hadde kjørt fortere enn 115 km/t. Retten idømte mannen et forelegg for dette på kr 6800. Han mistet ikke førerkortet.

Sak 4: Politiet fikk avslag på førerkortbeslag i Bergen tingrett

En mann ble siktet for promillekjøring, og politiet tok rutinemessig beslag i førerkortet hans. Han samtykket ikke til beslaget, og saken ble oversendt til retten for avgjørelse av dette spørsmålet.

Retten kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke mannen for promillekjøring. Det ble bla vist til at det hadde vært en konflikt mellom siktede og de påberopte vitnene like forut. Omstendighetene ellers styrket heller ikke mistanken.

Bergen tingrett gav derfor mannen førerkortet tilbake. Det er da opp til politiet om straffesaken skal henlegges eller prøves for retten på et senere tidspunkt.

 

 

 

04.10.2011