Politiet trekker vedtak om tilbakekall av våpenkort og innlevering av våpen og ammunisjon

Advokat Espelid bistod nylig en erfaren jeger nord i landet, som hadde mottatt vedtak om tilbakekall av våpenkort, våpen og ammunisjon. Begrunnelsen for vedtaket var påstått "manglende edruelighet" og "tvil om psykisk helse". Spørsmålet i saken var om disse påstandene var korrekte.

Advokat Espelid påklaget vedtaket, og det ble lagt frem dokumentasjon knyttet til mannens helse.

Politidirektoratet uttalte følgende: "Politidirektoratet har en viss forståelse for at politiet på bakgrunn av situasjonen reiser spørsmål om hvorvidt klager kan anses å tilfredstille våpenlovens strenge krav til personlig skikkethet og tillitt, men finner at påstanden om klagers manglende edruelighet og psykiske helse er ikke tilstrekkelig belyst i sakens anledning."

Saken ble derfor sendt i retur til det lokale politidistrikt for ytterligere utredning.

Advokat Espelid la deretter frem undersøkelser foretatt av kommunelegen og psykolog, som gikk imot politiets påstander om manglende edruelighet og psykiske problemer.

Den 8. mai mottok advokat Espelid brev fra politidistriktet, der det fremgikk at politiet trekker tilbake vedtaket. Dette betyr at mannen får sine våpen og våpenkort tilbake.

Edruelighet og skikkethet er svært viktig når det gjelder våpenkort og bruk av våpen, men det er viktig at slike opplysninger i så fall er kvalitetssikret og ikke "synsing".

08.05.2017