Avslag på våpensøknad omgjort etter klage - mannen fikk innvilget søknaden likevel

Politiet hadde i desember 2017 gitt advokat Espelids klient avslag på søknad om erverv av tre skytevåpen. Begrunnelsen for avslaget var et forelegg for innførsel av dopingmidler for flere år tilbake og straffbare forhold i perioden 2000-2007. I februar 2018 ble vedtaket omgjort.

Det var flere forhold som tilsa at avslaget ikke var i tråd med våpenloven § 7.

Klageren hadde aldri vært involvert i eller dømt for brudd på våpenloven, og alle forhold langt tilbake i tid. De var heller ikke av alvorlig karakter. Klageren hadde aldri hatt rus- eller psykiske problemer (som også er av betydning for en våpensøknad).

Klageren fikk også gode skussmål fra det lokale skytterlaget, og det ble trukket frem at han har et "sterkt fokus på våpensikkerhet". Han fikk også gode skussmål fra sin arbeidsgiver, hvor han har en ledende stilling.

Dopinginnførselen fra 2014 var da det som kunne stoppe søknaden. Forholdet var avgjort med et forelegg (bot; altså av mindre betydning i seg selv) og det var altså skjedd for fire år siden. Det var derfor ikke riktig å legge avgjørende vekt på dette , når andre relevante omstendigheter talte for innvilgelse av søknaden. Til opplysning sier rundskrivet til våpenloven at det ved grov vold skal reageres med 5 års karantenetid. Et langt mildere straffbart forhold skal da ikke tilsi en like lang karens.

Klagen ble på denne bakgrunn tatt til følge av politiet, uten at saken ble sendt til klageorganet for behandling der (Politidirektoratet). Dermed sparte klageren mye tid, siden direktoratet dessverre har nokså lang saksbehandlingstid.

Det er også fremsatt krav om at klageren får dekket sine advokatkostnader, som man har krav på når en klage vinner frem.

 

 

27.02.2018