Noen av sakene vi har jobbet med i 2022 - en oppsummering

2022 har så langt vært et meget innholdsrikt og positivt år for våre klienter. Under skal jeg trekke frem noen av sakene vi har bistått våre kjekke klienter med. Jeg nevner krav mot entreprenører, ytringsfrihet, strandrettigheter og førerkort. Jeg kan røpe at særlig i vår var det intensiv jobbing med krevende rettssaker. Da er det kjekt å lykkes med gode resultater!

1. Entrerenører, påstått feilspregning og et stort erstatningskrav.

To entreprenører ble saksøkt for påstått bevisst feilsprengning av en større fjellskjæring. Det ble hevdet at det var sprengt ut masser tilsvarende 1000 lastebillass for mye i strandsonen.

Det var varslet et erstatnigskrav på 6-7 mnok. I retten ble dette redusert til noe over 1 mnok. Saken var svært arbeidskrevende og besto av ca 5000 sider med dokumenter og en rekke vitner og sakkyndige. Også fra byggesak i Askøy kommune ble det stilt vitne.

Saken gikk over fire dager i Hordaland tingrett i juni.

Selv om saken var kompleks, var det aldri noen tvil hos tingretten om at det ikke var skjedd noen feilspregning og at det ikke var lidd noe økonomisk tap som kunne kreves erstattet av Espelids klienter. Det endte med full frifinning og tilkjent saksomkostninger, inklusiv deknig av utgifter til sakkkyndige. Dommen er rettskraftig og tapende part har betalt idømte omkostninger.

2. Ytringsfrihet vs personvern.

Advokat Espelid bisto en lokalpartileder som hadde sendt ut en pressemelding til NRK og BT om at en liten utbrytergruppe, hadde begått underslag og kupp mot sitt gamle parti, etter partiets oppfatning.

En av utbryternesatt som bystyrerepresenant i Bergen og mente dette var en ulovlig krenkelse av hennes omdømme og person. HUn gikk til sak og krevde oppreisningserstatning for "tort og svie" for det hun mente var en uriktig beskyldning. Kravet var på drøye kr 400 000, pluss saksomkostninger.

Advokat Espelid bistod lokalagslederen.

Mannen ble av Hordland tingrett blankt frifunnet og tilkjent fulle saksomkostninger.

Retten la betydelig vekt på at utbryterne selv hadde satt seg i den situasjon at forholdene kunne bli oppfattet slik som de ble omtalt, og at patiet hadde vurdert forholdene på forsvarlig vis, ut fra opplysningene som var tilgjengelige for dem. Politisk kamp er også i kjernen av det som har vern etter ytringsfriheten. Også dette var en meget krevende sak, med stort engasjement.

3. Rettigheter mellom private i strandsonen. 

En meget interessant sak som kan ha almenn interesse gik i Gulating lagmannsrett i mai 2022. Advokat Erik Espelid bistod en klient som eier en nausteiendom i Øygarden.

Mannen hadde søkt i 2016 om å få legge ut flytebrygge, men søknaden ble avslått, da naboen hevdet at han eiet sjøsektoren rett utenfor naustet til Espelids klient.

For å belyse saken var det nødvendig å gjøre et grundig arbeid om hvordan de historsike forholdene var tilbake på tidlig 1900-tall, da parsellene ble utskilt.

Vurderingen ble ytterligere komplisert da området hadde vært ufylt og bebygget i stor grad opp gjennom årens løp, og blant annet hadde naustetomten vært utfylt til å bli fergeleie på 1970-tallet.

Lagmannsretten har skrevet en grundig dom, som gav advokat Espelids klient fullt medhold og tilkjent saksomkostninger for to instanser. 

Det er grunn til å tro at mannen endelig skal få laget seg en flytebrygge foran sitt naust!

4. Diverse mindre saker om trafikkforhold - uaktsom kjøring

Jeg har i flere saker bistått klienter som har opplevd å få beslagtlagt førerkortet for påstått uaktsom kjøring med trafikkuhell. Dersom man ikke samtykker til førerkortbeslag må politiet prøve spørsmålet om videre beslag i tingretten innen 3 uker.

I den første saken hadde det skjedd et sammenstøtt på oppkjøringsrampen til Askøybroen, og min klient hadde fått skylden og førerkortet beslaglagt.

Tingretten mente det var sannsynlig at min klient antagelig hadde mest skyld, men at det ikke var grunnlag for å konkludere endelig på dette tidspunkt. Retten kom da til at politiet ikke fikk forlenget beslaget, da det ble ansett å være uforholdsmessig mot klienten og henes behov for førerkort, gitt også bevisenes stilling.

I den andre saken hadde en bil med ungdommer i, fått sleng etter en sving og kollidert i en møtende bil, og deretter i fjellveggen.

Heldigvis var ingen alvorlig skadet, selv om luftambulansen hentet med seg to involverte.

Politiet mente årsaken måtte være høy fart og beslagla min klients førerkort på stedet.

Problemet til politiet var at de ikke hadde foretatt noe av den øvrige grunnleggende etterforskingen som saken innbydde til; ingen vitner var avhørt, og biler og dekk var ikke undersøkt osv.

Hordaland tingrett fant det derfor ikke sannsynlig at det var fart som var årsaken til uhellet, og klienten fikk førerkortet tilbake.

Man skal også være klar over at saker om beslag av førerkort ikke regnes som en straffesak, og derfor ikke stiller på langt nær like strenge krav til bevisenes stilling for å opprettholde beslaget. I straffesaker skal skyld bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil, altså med bortimot 100% sikkerhet. I førerkortsaker er det tilstrekkelig med simpel sannsynlighetsovervekt (51%), altså det mest sannsynlige faktum.

******

Vi jobber på videre i 2022 og har flere spennende saker i "pipen".Ikke alle saker havner i retten - heldigvis - og ofte er vår jobb å gi råd om hvordan løse en sak i minnelighet.

Vi takker alle våre nåværende, tidligere og fremtidige klienter for et fint år!

Ta kontakt hvis du trenger bistand!

Hilsen Eirik Espelid

 

16.11.2022