Frifunnet av Hordaland tingrett for styreansvar i sak med krav på ca 7 millioner kroner

Advokat Eirik Espelid bisto en tidligere entreprenør som var saksøkt under styreansvaret, for påståtte mangler etter et feilslått boligprosjekt. Espelids klient er nå frifunnet for alle krav i Hordaland tingretts dom avsagt den 29. januar 2024.

I 2018 inngikk et entreprenørselskap (et AS) og en tomteeier avtale om bygging av bolig. 

Avtalen ble inngått som en utførelsesentreprise, der kjøper/tomteeiere selv skulle ha ansvar for ulike deler av prosjektet, og stod som selvbygger.

Det oppstod etterhvert problemer med oppflringen av boligen, og forholdet skar seg. 

Kjøper engasjerte etterhvert et annet firma for å utbedre påståtte mangler og ferdigstille prosjektet. Prisen var da blitt flerdoblet i forhold til utgansgpunktet.

Spørsmålet fo retten var om aksjeselskapet og/eller styrelder/daglig leder personlig kunne holdes ansvarlig for kravet på vel 7 millioner kroner.

Aksjeselskapets ansvar ble vurdert etter bustadoppføringsloven, mens styreansvaret ble vurdert ut fra reglene om culpa/uaktsomhet.

Hordaland tingrett har nå i en nylig avsagt dom avgjort at det ikke var grunnlag for et personlig ansvar for styreleder/daglig leder, da det ikke var utvist noen form for uakstsomhet.

Aksjeselskapet ble dømt til å betale et en mindre del av kravet som var fremmet av kjøper, men selskapet var gått konkurs noe tid før saken kom opp, slik at partene var vel kjent med at sakens reelle tema var spørsmålet om styreansvar.

Advokat Eirik Espelid mener dommen er korrekt når det gjelder vurderingen av styreansvar, og at dommen gir en god besrivelse av avtaleforholdet og samarbeidsproblemene mellom partene. 

Retten la stor vekt på at kjøper hadde avsluttet forholdet til det ansvarlige arkitektfirmaet før boligen var detaljprosjektert, og at det var dette som var årsak til flere av de største problemene med prosjektet.

Retten uttalte også at det anses "sannsyliggjort at <kjøper> her bevisst har tilbakeholdt opplysniniger som er relevant i saken", og dette gjaldt "dokumenter som viser <kjøpers> kunnskap og rollefordståelse, før han valgte å avslutte sitt samarbeid med ansvarlig prosjekterende".

Saken gikk i tingretten i november over 5 fulle rettsdager og var av svært omfattende karakter.

Dommen er offentlig og den er p.t ikke rettskraftig.

 

 

 

31.01.2024