Oppdragsvilkår

Advokatfirmaet Espelid vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatkontorets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av våre standard oppdragsvilkår som blir tilsendt ved etableringen av oppdraget.

Fakturering og betaling

Normalt vil det bli innkrevd et forskudd som betales til klientkonto før et oppdrag påbegynnes. Det vil videre bli fakturert løpende.

Alle fakturaer er netto per 7 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Timeprisen varierer etter oppdragets art og kompleksitet, fra kr 1400 til kr 2200 pr time, eks. MVA.

I visse saker kan det søkes om fri rettshjelp fra det offentlige, dersom man har inntekt under kr 246 000 og formue under kr 100 000. Merk at fri rettshjelp normalt er begrenset til 5 eller 7 timer.